Skocz do zawartości

Regulamin i Polityka prywatności

Korzystanie ze strony www.ocalsiebie.pl oraz współpraca z OCAL SIEBIE jest równoznaczna z oświadczeniem, iż w pełni rozumie się i akceptuje niniejszy regulamin. 
 
OCAL SIEBIE działa tylko w języku polskim.
 
Osoba współpracująca z OCAL SIEBIE określana jest dalej zamiennie mianem „użytkownik”, „klient”. Właściciel www.ocalsiebie.pl określany jest dalej zamiennie mianem „OCAL SIEBIE ”, „administracja” lub „administrator”. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ocalsiebie.pl określany jest dalej mianem „strony”.

Dane administratora to: Gabinet Ocal Siebie Rafał Olszak ul. Wrzeciono 52/21 01-956 Warszawa NIP 118-148-93-46 REGON 140501080
 
[1] Użytkownik akceptuje, że do sprawnego działania strony wykorzystywane są pliki cookies.

[2] Korzystanie z niektórych funkcji strony wymaga rejestracji; rejestracja na łamach strony jest dobrowolna – tak samo jak korzystanie ze strony bez rejestracji. Użytkownik podaje wszelkie dane dobrowolnie, wyrażając przy tym zgodę na to, że podawane przez niego informacje będą przetwarzane przez OCAL SIEBIE w koniecznym zakresie do celów związanych z funkcjonowaniem strony oraz wywiązywania się z warunków współpracy. Udostępniane przez użytkowników dane 1) nie są i nie będą przekazywane przez administrację do użytku osobom trzecim, przy czym 2) niektóre dane zgodnie z wolą użytkowników są jawne – administracja nie odpowiada za osoby trzecie, które je wykorzystają bez zgody odpowiednich osób, użytkowników; od reguły wyrażonej w punkcie 1) są trzy przewidziane w prawie wyjątki: w uzasadnionych okolicznościach możliwe jest, by administracja przekazała dane osobom trzecim – gdy zagrożone jest zdrowie lub życie klienta i konieczna jest interwencja na przykład służb ratunkowych, gdy klient deklaruje poważne przestępstwo; gdy sąd uchyli tajemnicę zawodową psychologa, ponieważ uzna, iż powinien on zeznawać.  
 
[3] Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za to, co publikuje użytkownik – użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie publikowane przez niego treści i materiały każdego rodzaju.  
 
[4] Strona może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Surowo zabronione jest spamowanie, kryptoreklama, a także reklama innych stron lub działalności bez zgody administracji.  
 
[5] Wszelkie informacje, publikacje, opinie zamieszczone na stronie mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych i uzyskanych informacji nie należy rozumieć jako:
 
(a) udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania klienta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),
 
(b) wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
 
(c) wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
 
(d) braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
 
(e) informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
 
(f) stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 
[6] Usługi gabinetu OCAL SIEBIE polegają na:

(a) konsultacjach psychologicznych,

(b) terapii poznawczej czyli dostarczaniu prostych i uchwytnych metod o potwierdzonej skuteczności czyniących sposób myślenia i postępowania klienta bardziej efektywnym w kontekście radzenia sobie z konkretnymi trudnościami, jakie opisuje.
 
[7] Klient rozumie i akceptuje fakt, iż OCAL SIEBIE w przypadku powiadomienia o chęci popełnienia samobójstwa, wyczerpująco wywiąże się z obowiązku zachowania należytej staranności i dbałości o zdrowie i życie klienta w taki sposób, że spróbuje odwieść od takiego czynu oraz nakłonić do udania się na Izbę przyjęć bądź telefon na pogotowie w celu skierowania na oddział psychiatryczny, aby niezwłocznie rozpocząć leczenie. Ponieważ OCAL SIEBIE współpracuje z klientami przez Internet OCAL SIEBIE nie zrobi tego jeśli: klient nie powiadomił pod jakim adresem jest obecny, klient zapewnił, że zrezygnował z zamiaru targnięcia się na swoje życie, w innych uzasadnionych przypadkach.
 
[8] W sytuacji, gdy osoba nie jest klientem (jest np. anonimowym użytkownikiem strony), a powiadamia wprost lub w sposób dorozumiany o zamiarze samobójstwa, OCAL SIEBIE wyczerpująco wywiąże się z obowiązku zachowania należytej staranności i dbałości o zdrowie i życie użytkownika w taki sposób, że udzieli mu informacji, iż powinien udać się na Izbę przyjęć w celu trafienia na oddział psychiatryczny aby niezwłocznie rozpocząć leczenie, oraz przekaże numer telefonu ratunkowego 112. Przewidziane i przedstawione powyżej procedury postępowania wyczerpująco określają zakres zachowania należytej staranności przez OCAL SIEBIE. OCAL SIEBIE zastrzega sobie prawo do rejestrowania dyktafonem rozmowy telefonicznej związanej z opisywaną w tym akapicie interwencją oraz archiwizowania wszelkich danych z tym związanych (nadsyłanych smsów, postów na forum lub wypowiedzi na stronie, wiadomości e-mail, listów itp.).
 
[9] Strona udostępniana jest do użytku „taka, jaka jest”. W razie awarii strony czas dostępu do strony zostanie stosownie wydłużony o taki okres, przez jaki była niedostępna. Chociaż administracja nie odpowiada za awarie po stronie dostawcy usług hostingowych ani inne problemy techniczne niewynikające z działania serwisu lub jego wadliwej obsługi, OCAL SIEBIE także w takim wypadku przedłuży stosownie czas dostępu do Strefy Klienta o ile będzie to możliwe.  
 
[10] Współpraca za pośrednictwem strony wymaga, by użytkownik zarejestrował się podając prawdziwe dane, których zgodność ze stanem faktycznym w razie potrzeby mógłby potwierdzić. Dane klientów OCAL SIEBIE widoczne są tylko dla administracji. W przypadku pozostałych użytkowników widoczne są tylko te dane, których nie utajnili. 
 
[11] Klient powinien informować o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia, a także współpracować z terapeutą, by uzyskać możliwie adekwatną pomoc. 
 
[12] W treści (otrzymywane oraz wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony) ma wgląd cały zespół terapeutyczny. 
 
[13] Zespół terapeutyczny jako całość oraz każdy terapeuta poznawczy z osobna jest związany zasadą poufności – pozostawia dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wchodzi w związku z udzielaniem konsultacji, wykonywaniem terapii poznawczej, pracy na rzecz OCAL SIEBIE i klientów.
 
[14] Klient umawia się na spotkanie w gabinecie osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Czas trwania spotkania wynosi około 50 minut. Klient dokonuje opłat z góry chyba że ustalono inaczej.
 
[15] W przypadku spóźnienia się klienta na spotkanie:

(a) czas spotkania nie jest przedłużany,

(b) jeśli spóźnienie przekracza 20 minut, usługę uznaje się za zrealizowaną i zakończoną.
 
[16] Klient indywidualny bądź jedno z dwojga partnerów biorących udział w terapii poznawczej dla par może odwołać mające odbyć się w gabinecie lub online spotkanie najpóźniej 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem; odwołane w ten sposób spotkanie nie podlega opłacie. Klient dokonuje zapłaty za sesję, której nie odwołał w wymaganym terminie, na kolejnym spotkaniu z terapeutą. OCAL SIEBIE ma prawo odmowy świadczenia dalszej pomocy osobie, która odmówi uiszczenia opłaty za sesję nie odwołaną terminowo. Sesję można odwołać poprzez e-mail, telefonicznie oraz osobiście.  
 
[17] W przypadku odwołania spotkania przez OCAL SIEBIE, terapeuta wyznacza nowy termin w miarę możliwości w najbardziej dogodnym dla klienta dniu i czasie. 
 
[18] Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z osobami, które

(a) łamią postanowienia regulaminu,

(b) przejawiają aktywność kontrowersyjną,

(c) atakują terapeutę,

(d) nie stawiają się w umówionych terminach,

(e) nie uiszczają terminowo czyli co najmniej 3 dni przed datą wykonywania usługi, w całości opłat wynikających z cennika Gabinetu Ocal Siebie,

(f) nie uczestniczą w sesjach w częstotliwości która jest niezbędna do osiągnięcia efektów (standardowo protokół zakłada spotkania raz na 7-10 dni),

(g) postępują w sposób niezgodny z prawem i prowadzą działalność przestępczą,

(h) są czynnie uzależnione od substancji, w szczególności jeżeli stawiają się na sesjach w stanie nietrzeźwym,

(i) zmagają się z problemami, które wymagają pomocy innej lub w innej formie niż oferowana przez administrację. 

[19] W sytuacji odmowy współpracy klientowi nie przysługuje zwrot dotychczas poniesionych kosztów w związku z wykonanymi przez administrację usługami.

[20] Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Bieżąca wersja regulaminu zawsze jest dostępna na niniejszej stronie. Zmiany regulaminu będą przez tydzień sygnalizowane w formie ogłoszenia na łamach strony.

 

Ocal Siebie - Psycholog online, przez internet, Skype, Wrzeciono 52/21, Warszawa, mazowieckie, 01-956

Psychoterapia przez Internet

Na naszej platformie pracują polecani, skuteczni psychologowie i psychoterapeuci online, przez Skype. Oferują pomoc psychologiczną i terapię poznawczo-behawioralną. Psycholog online to rozwiązanie wygodne i skuteczne. W zespole Ocal Siebie pracują wykwalifikowani specjaliści, doświadczeni psycholodzy.